Prawo karne

Kancelaria adwokacka w Warszawie - prawo karne

Jednym z obszarów działalności Kancelarii jest pomoc prawna świadczona z zakresu prawa karnego, karnego gospodarczego a także nieletnich sprawców czynów zabronionych oraz dotycząca wykroczeń.

W naszej kancelarii, prawo karne oraz usługi z nim związane realizowane są kompleksowo. Bronimy i doradzamy naszym Klientom na wszystkich etapach postępowania karnego – od momentu zatrzymania danej osoby, aż do zakończenia procesu. Z punktu widzenia interesów naszych Klientów obecność obrońcy w postępowaniu karnym jest nie do przecenienia tak, aby zażegnać ryzyko kary lub zminimalizować jej dotkliwość. W postępowaniu przygotowawczym pomoc adwokata polega na udzieleniu wyczerpującej informacji na temat sytuacji prawnej i wzięciu udziału w czynnościach. W postępowaniu sądowym ustosunkujemy się do aktu oskarżenia, przygotujemy Klienta do sprawy i wystąpienia przed sądem, zapewnimy reprezentację przed sądem oraz merytoryczną obronę w oparciu o przygotowaną wcześniej, optymalną linię obrony.

Reprezentujemy również interesy pokrzywdzonych w toku postępowania karnego, w tym sporządzenie pisemnego zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, sporządzanie subsydiarnych aktów oskarżenia, pozwów cywilnych, składanie wniosków dowodowych oraz środków zaskarżenia od niekorzystnych dla stron rozstrzygnięć merytorycznych kończących postępowanie. Na naszą pomoc Klient może również liczyć na etapie postępowania karnego wykonawczego, a zwłaszcza w sprawach o odroczenie i zawieszanie bezwzględnej kary pozbawienia wolności, czy też o wyrok łączny, przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności, warunkowe przedterminowe zwolnienie, dozór elektroniczny.

Nie sposób również pominąć tego, iż z punktu widzenia osoby zatrzymanej najważniejszy jest czas, który w przypadku braku obrońcy działa na niekorzyść osoby zatrzymanej. W przypadku zatrzymania szczególnie ważne jest aby obrońca pojawił się jak najszybciej. Najistotniejszy jest jak najszybszy kontakt obrońcy z podejrzanym. W przypadku zatrzymania kluczową role odgrywa rodzina, która powinna skontaktować się z obrońcą, tak aby umożliwić obrońcy udział już w pierwszym przesłuchaniu przez Policję lub Prokuraturę i przygotowaniu linii obrony. Z tego powodu w sprawach pilnych, w szczególności w sytuacji zatrzymania lub tymczasowego aresztowania, kontakt z kancelarią możliwy jest także poza regularnymi godzinami pracy pod numerem telefonu 501 509 944

Do najczęściej prowadzonych przez Kancelarię spraw należą sprawy w zakresie przestępstw dotyczących:

 • bezpieczeństwa w komunikacji (wypadek, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, lub w stanie nietrzeźwości bądź pod wpływem środków odurzających, doradzamy również w zakresie skrócenia zakazu prowadzenia pojazdów po zamontowaniu w pojeździe blokady alkoholowej)
 • małoletnich (reprezentujemy zarówno ofiary jak i osoby podejrzewane/oskarżane o popełnienie przestępstwa, uczestniczymy jako pełnomocnicy podczas pierwszej czynności jaką jest przesłuchanie)
 • rodzinie (znęcanie się)
 • życia i zdrowia (bójka, pobicie, uszczerbek na zdrowiu)
 • wolności (groźby karalne, stalking)
 • czci i nietykalności cielesnej (pomówienie, naruszenie nietykalności cielesnej)
 • mienia (kradzież, oszustwo, rozbój, paserstwo)
 • obrotu gospodarczego (przestępstwo nieuczciwej konkurencji, pranie brudnych pieniędzy, przywłaszczenie, niegospodarność menadżerska, korupcja w obrocie gospodarczym oraz udaremnienie zaspokojenia wierzyciela)
 • wiarygodności dokumentów (fałszerstwo)
 • przestępczości zorganizowanej
 • naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (posiadanie i obrót narkotykami)
 • naruszenia ustawy o prawie autorskim (plagiat)
 • ochrona praw zwierząt (reprezentujemy przed organami ścigania i sądami osoby fizyczne oraz organizacje społeczne w sprawach o znęcanie się nad zwierzętami)
 • cyberprzestępczości (ujawnienie lub uszkodzenie danych informatycznych)

Wyrażam głębokie przekonanie, iż moje doświadczenie i wiedza zapewni Państwu rzetelną obronę praw i wolności na każdym etapie postępowania karnego.