Polityka prywatności

Spis treści:

 1. Administrator
 2. Proces przetwarzania danych osobowych

III. Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator

Administratorem strony internetowej https://adwokatjs.pl, dalej: strona lub witryna, jak też administratorem danych osobowych osób komunikujących się z Kancelarią na dane kontaktowe podane na stronie oraz korzystających z jej usług jest Jakub Siwczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Adwokacka adwokat Jakub Siwczyk” w Warszawie przy ul. Ezopa 38 (04-801 Warszawa), wpisaną do bazy przedsiębiorców Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadający numerem NIP: 9521974258 oraz REGON: 389696715, dalej: my lub Kancelaria.

 

 1. Proces przetwarzania danych osobowych

Podawane nam dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016, Nr 119, s. 1), dalej: RODO, ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000 ze zm.), dalej: UODO, a także innymi aktami normatywnymi prawa krajowego oraz Unii Europejskiej.

W trosce o transparentność procesu przetwarzania danych osobowych, a także respektując autonomię informacyjną osób, których dane przetwarzamy, stosowanie do treści art. 13 ust. 1 i 2 RODO, poniżej podajemy najważniejsze informacje o przetwarzaniu danych osobowych użytkowników strony według następującego porządku:

 1. Cel przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych,
 2. Odbiorcy danych osobowych,
 3. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy,
 4. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych,
 5. Konsekwencje niepodania danych osobowych,
 6. Bezpieczeństwo danych osobowych.

 

 1. Cele przetwarzania, podstawa prawna i okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe osób, które skorzystały lub zamierzają skorzystać ze świadczonej przez Kancelarię pomocy prawnej, przetwarzamy w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:

 

 1.  a) Udzielanie pomocy prawnej
 • art. 6 ust. 1 lit. b RODO, tj. podjęcie przez osobę zainteresowaną działań zmierzających do zawarcia, a następnie wykonanie umowy o świadczenie usług adwokackich zgodnie z przepisami Prawa o adwokaturze1, Regulaminem wykonywania zawodu adwokata2 oraz Kodeksem Etyki Adwokackiej3 – do momentu zakończenia świadczenia pomocy prawnej w oparciu o zawartą umowę,
 • art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgoda na przetwarzania danych kontaktowych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usług adwokackich – do momentu zakończenia świadczenia pomocy prawnej w oparciu o zawartą umowę,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku przechowywania dokumentacji związanej z prowadzeniem sprawy, który nakłada na Kancelarię Prawo o adwokaturze1 i Regulamin wykonywania zawodu adwokata2 – przez okres 10 lat od końca roku, w którym zakończyło się postępowanie,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku przechowywania dokumentacji stanowiącej dokumenty księgowe w rozumieniu przepisów prawa rachunkowego i podatkowego4 – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstało zobowiązanie podatkowe,
 • art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku przechowywania dokumentacji mogącej stanowić podstawę odpowiedzialności Kancelarii wobec osoby zainteresowanej, który nakłada na Kancelarię Regulamin wykonywania zawodu adwokata2 – do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

  

 1.  b) Komunikacja

Dane osobowe osób, które kontaktują się z Kancelarią na dane kontaktowe podane na stronie, przetwarzamy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. nasz prawnie uzasadniony interes wyrażających się w prowadzeniu komunikacji z osobami zainteresowanymi, w tym udzielaniu odpowiedzi na wysyłane do nas zapytania, a także – w razie potrzeby – podejmowaniu innych działań zgodnie z otrzymaną prośbą – do momentu załatwienia sprawy w związku z otrzymanym przez nas zapytaniem.

 

 1. c) Roszczenia

Ponadto możemy przetwarzać podane nam dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. naszego prawnie uzasadnionego interes polegającego na dochodzeniu przysługujących nam roszczeń cywilnoprawnych, w tym naprawienia poniesionej szkody, oraz obronie przed ewentualnymi roszczeniami osoby zainteresowanej – aż do końca okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Podane nam dane osobowe udostępniamy wyłącznie trzem grupom podmiotów. W pierwszej kolejności są to nasi pracownicy i współpracownicy, którzy zajmują się obsługą oraz prowadzeniem spraw Kancelarii w ramach wykonywania powierzonych im obowiązków służbowych. Każdej osobie zaangażowanej w przetwarzanie danych osobowych osób wydajemy odpowiednie upoważnienie.

Podane nam dane osobowe przekazujemy również stale współpracującym z nami podmiotom przetwarzającym, z usług których korzystamy w celu bardziej efektywnego wykonywania podejmowanych przez nas działań, w szczególności: dostawcy hostingu naszych skrzynek e-mailowych. W pewnych sytuacjach możemy także przekazać przetwarzane przez nas dane innym odbiorcom. Czynimy to jednak jedynie w niezbędnym zakresie i w uzasadnionych przypadkach lub za zgodą osoby, której dane dotyczą. Dotyczy to przede wszystkim korzystania z usług kancelarii prawniczych wspierających nas przy udzielaniu pomocy prawnej, w trosce o najwyższy standard świadczonych usług lub też podejmowania działań zgodnie z otrzymanym przez Kancelarię zapytaniem.

 

 1. Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Zbierane przez nas dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

 1. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych użytkownikom strony przysługują następujące uprawnienia:

 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgody): prawo cofnięcia wyrażonej zgody, prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo przeniesienia danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (zawarcie
  i wykonanie umowy): prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo przeniesienia danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego): prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora): prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody może nastąpić w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych uprawnień zapraszamy do kontaktu na dane kontaktowe Kancelarii podane poniżej.

Ponadto, w każdym przypadku naruszenia przepisów RODO lub innych regulacji dotyczących ochrony danych osobowych, osoba dotknięta naruszeniem może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych w celach związanych ze świadczeniem pomocy prawnej przez Kancelarię jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonania umowy; brak podania danych uniemożliwi nam jej świadczenie. Podanie danych kontaktowych w celach prowadzenia komunikacji z Kancelarią w związku z prowadzoną sprawą jest dobrowolne, ale konieczne dla ułatwienia wymiany informacji; brak podania danych ograniczy nam możliwość szybkiej i sprawnej komunikacji. Podanie danych w celach komunikacyjnych w związku ze skierowanym do Kancelarii zapytaniem jest dobrowolne, ale niezbędne do osiągnięcia celów przetwarzania.

 

 1. Bezpieczeństwo danych osobowych

Zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzanych przez nas danych osobowych stanowi dla nas cel priorytetowy. W związku z tym podejmujemy jak najdalej idące kroki, aby przetwarzane dane osobowe zostały należycie zabezpieczone. Śródki techniczne i organizacyjne służące do zabezpieczenia danych osobowych są zgodne z wymogami obowiązujących przepisów RODO,
a także adekwatne do poziomu potencjalnego ryzyka ich naruszenia, które poddajemy bieżącej ocenie.

 

III. Postanowienia końcowe

Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulegać zmianom. Nowe zasady ochrony prywatności będą publikowane na stronie internetowej wraz z podaniem daty, od której wchodzą w życie.

W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności mają zastosowanie przepisy RODO, UODO, oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

Wszelkie pytania oraz wątpliwości dotyczące niniejszej Polityki prywatności, jak też powiadomienia o skorzystaniu z uprawnień opisanych w Polityce prosimy kierować na adres poczty elektronicznej: jakub.siwczyk@adwokatura.pl, telefonicznie pod numer: +48 501 509 944 lub korespondencyjnie na adres naszej siedziby.

 

1 Ustawa z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 1982 r., Nr 16, poz. 124 ze zm.)

2 Uchwała nr 18/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 stycznia 2003 r. w sprawie Regulaminu wykonywania zawodu adwokata w kancelarii indywidualnej lub spółkach oraz Uchwała nr 21/03 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 29 marca 2003 r.

3 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu (Kodeksu Etyki Adwokackiej) uchwalony przez Naczelną Radę Adwokacką w dniu 10 października 1998 r. (uchwała nr 2/XVIII/98) ze zmianami wprowadzonymi uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 32/2005 z dnia 19 listopada 2005 r., uchwałami Naczelnej Rady Adwokackiej nr 33/2011 – 54/2011 z dnia 19 listopada 2011 r. oraz uchwałą 64/2016 Naczelnej Rady Adwokackiej z dnia 25 czerwca 2016 r.

4 Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 ze zm.)